شرایط و مدارک ثبت شرکت های مهندسی سهامی خاص:

 1. حداقل تعداد اعضا پنج نفر باشد که دو نفر از آن ها بازرس باشند.
 2. سرمایه اولیه شرکت یک میلیون ریال باشد.
 3. سی و پنج درصد سرمایه به صورت نقدی باشد.
 4. اقرارنامه شرکت امضا شده و ارائه گردد.
 5. اساسنامه شرکت مهندسی پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 6. اظهارنامه شرکت مهندسی  پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 7. از صورتجلسه موسسین شرکت مهندسی دو نسخه که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده است ارائه گردد.
 8. هیچ کدام از اعضای شرکت سابقه کیفری نداشته و دارای عدم سوء پیشینه باشند که اصل گواهی ها می بایست ارائه گردد.
 9. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت مهندسی ارائه گردد.
 10. در صورتی که فعالیت شرکت مهندسی نیاز به کسب مجوز های مربوطه دارد، اقدامات برای کسب مجوز انجام شود و مجوز ارائه گردد.

شرایط و مدارک ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود:

 1. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت مهندسی یک میلیون ریال می باشد.
 2. تعهدنامه ای مبنی بر پرداخت تمتم سرمایه توسط شرکت مهندسی تنظیم و ارائه گردد.
 3. برای ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود حضور دو نفر الزامیست.
 4. تمام اعضای شرکت مهندسی موظف به ارائه کپی مدارک هویتی خود هستند.
 5. هیئت مدیره و مدیر عامل نباید دارای سابقه کیفری و سوء پیشینه باشند.
 6. اساسنامه شرکت مهندسی پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 7. اظهارنامه شرکت مهندسی پس از آن که تمامی اوراق به امضای سهامداران رسید می بایست ارائه گردد.
 8. از صورتجلسه موسسین شرکت مهندسی دو نسخه که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده است ارائه گردد.
 9. از آنجا که شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود نباید دولتی باشند می بایست تاییدیه غیر دولتی بودن فعالیت شرکت مهندسی توسط هیات مدیره ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *